logo OGRÓD DENDROLOGICZNY PRZELEWICE

Aktualności

 • 30GRU

  2015

  Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy

  OGRÓD DENDROLOGICZNY SAMORZĄDOWY ZAKŁAD BUDŻETOWY W PRZELEWICACH

  OGŁASZA NABÓR

  NA WOLNE STANOWISKO PRACY

  SPECJALISTA DS. PROMOCJI I ORGANIZACJI IMPREZ

  Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia następujące wymagania:

  1. Wymiar czasu pracy:  pełen etat
  2. Zatrudnienie:  od 01 lutego 2016 r.
  3. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce:

  Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Ogrodzie Dendrologicznym Samorządowym Zakładzie Budżetowym w Przelewicach w miesiącu listopad 2015 r. w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych jest mniejszy niż 6 %.

  4. Wymagania niezbędne:

  a. obywatelstwo polskie lub obywatelstwo państw członkowskich Unii Europejskiej, bądź obywatelstwo innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

  b. wykształcenie wyższe drugiego stopnia,

  c. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

  d. brak skazania za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

  e. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w stanowisku,

  f. nieposzlakowana opinia,

  g. prawo jazdy kat. B,

  h. 3-letni staż pracy.

  5. Wymagania dodatkowe:

  a. obsługa aplikacji biurowych i baz danych,

  b. znajomość przepisów dotyczących ochrony danych osobowych i praw autorskich,

  c. doświadczenie w branży marketingowej.

  6. Główne obowiązki:

  a. planowanie kampanii promocyjno – reklamowej i gadżetów reklamowych,

  b. kontakty z mediami,

  c. kontakt z grafikami oraz drukarniami w zakresie działań promocyjnych i reklamowych,

  d. reprezentowanie na imprezach branżowych,

  e. aktywne pozyskiwanie nowych klientów,

  f. przygotowywanie ofert,

  g. organizacja  imprez, konferencji i szkoleń itp.,

  h. budowa długofalowych relacji biznesowych.

  7. Wymagane dokumenty i oświadczenia:

  a. życiorys (CV),

  b. list motywacyjny,

  c. kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,

  d. kserokopia dowodu osobistego,

  e. kwestionariusz osobowy,

  f. oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych oraz nie skazaniu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

  g. oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na wykonywanie pracy na w/w stanowisku,

  h. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochranie danych osobowych,

  i. kandydat, który zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13 a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych ( t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1202) jest zobowiązany do złożenia wraz z w/w dokumentami kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność,

  j. kserokopie świadectw pracy,

  k. kserokopia prawo jazdy kat. B,

  l. inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.

  Wymagane dokumenty winny być opatrzone własnoręcznym podpisem.

  Informacje o warunkach pracy:

  Miejsce świadczenia pracy: Ogród Dendrologiczny Samorządowy Zakład Budżetowy w Przelewicach oraz praca w terenie, np. spotkania z klientami, udział w działaniach promocyjnych, itp.

  Termin składania ofert:

  Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać  w recepcji Ogrodu Dendrologicznego w Przelewicach lub pocztą /decyduje data wpływu do Ogrodu Dendrologicznego/ na adres Ogrodu Dendrologicznego w Przelewicach w zamkniętej kopercie opatrzonej napisem: ,,Dotyczy naboru na stanowisko specjalista ds. promocji i organizacji imprez w Ogrodzie Dendrologicznym Samorządowym Zakładzie Budżetowym w Przelewicach’’  w terminie do dnia 15 stycznia 2016  roku.

  Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, CV powinny być opatrzone klauzulą:

  „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1182 z późn. zm.)  oraz ustawą z dn. 21.11.2008 r.  o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z2014 r. poz. 120)/”.

  Aplikacje, które wpłyną do Ogrodu Dendrologicznego w Przelewicach po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

  Kandydaci zakwalifikowani zostaną telefonicznie poinformowani o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.

  Dokumenty aplikacyjne odrzucone zostaną odesłane lub będą odbierane osobiście przez kandydatów.

  Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie www.bip.ogrodprzelewice.pl.

 • 30GRU

  2015

  Życzenia noworoczne

 • 22GRU

  2015

  Kolędowo w Przelewicach

  Piękne kolędy i pastorałki, kolędy współczesne, a także te śpiewane w innych krajach – tego wszystkiego mogliśmy posłuchać podczas występu Chóru Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego COLLEGIUM MAIORUM ze Szczecina.

  W ten świąteczny klimat wprowadziło nas wspaniałe wykonanie znanych i tych mniej znanych kolęd. Chór COLLEGIUM MAIORUM już po raz kolejny wystąpił w Przelewicach. Sami mówią, że czują się u nas jak u siebie. Paweł Osuchowski – dyrygent Chóru znakomicie wprowadzał nas w kolejne części koncertu przenosząc nas w różne epoki i zabierając w różne strony świata. Całość koncertu zwieńczył Finał – wspólne z publicznością wykonanie znanych tradycyjnych kolęd.

  Mamy nadzieję, że jeszcze wiele razy będziemy mieli okazję uczestniczyć w takich ucztach duchowych!

  Koncert zamyka cykl pn. „Przelewickie spotkania z kulturą”, który był realizowany w ramach programu Kultura Dostępna i sfinansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz z budżetu Gminy Przelewice. Organizatorem całego cyklu była Gminna Biblioteka Publiczna w Przelewicach.

 • 21GRU

  2015

  Płynny Świat - w przelewickim Ogrodzie Dendrologicznym

Menu strony

 • Wspólny Region
  Wspólne Cele

  logo projektu

  Współfinansowane przez Unię Europejską
  (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego)

  Partner w projekcie: "Zamierzenie modelowe Sieć Atrakcji POMERANIA"

 • Linki

  BIP

  BIP

  Kalendarz imprez

  koncerty, wystawy

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, z których niektóre mogą być już zapisane w folderze przeglądarki. Nie pokazuj więcej tego powiadomienia