logo OGRÓD DENDROLOGICZNY PRZELEWICE
 • 03PAŹ

  2012

  Regulamin korzystania z Ogrodu Dendrologicznego w Przelewicach

  Na podst. art. 65 Ustawy z 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. nr 92 poz. 880 z 2004 r.) i decyzji Ministra Środowiska zezwalającej na prowadzenie działalności ogrodu botanicznego w Przelewicach DOPog-4210-21-6113/05/kl z 22 września 2005r.

  Rozdział 1. Udostępnienie Ogrodu do badań
  § 1
  1. Ogród Dendrologiczny Zakład Budżetowy w Przelewicach jest miejscem prowadzenia prac badawczych wynikających z obowiązków ustawowych oraz zapisów statutowych. 
  2. Ogród może być przedmiotem innych badań prowadzonych na podstawie umów i porozumień na warunkach uzgodnionych każdorazowo z Dyrektorem Ogrodu i w sposób nie naruszający kolekcji i elementów zabytkowych.
  § 2
  1. Naukowcy prowadzący badania wymienione w § 1 p.1 oraz ich współpracownicy biorący udział w badaniach zobowiązani są do:
  a. Przestrzegania podczas pobytu na terenie Ogrodu zasad poruszania się wg Rozdziału 3 niniejszego regulaminu na obszarze nie objętym badaniami.
  b. Zastosowania metod badań i sposobów pobierania materiału ograniczających do niezbędnego minimum straty w kolekcji.
  c. Przekazania do biblioteki Ogrodu wyników swoich prac z prawem do nieodpłatnego wykorzystania ich w działalności edukacyjnej Ogrodu wynikającej z zapisów ustawowych i Statutu Ogrodu.
  d. Wpisania lub przekazania danych do wpisania do dokumentacji badanych obiektów, tzn. do odpowiednich kart katalogowych roślin kolekcyjnych i organizmów towarzyszących oraz na mapach. Wpis należy opatrzyć nazwiskiem badacza lub obserwatora.
  § 3
  1. Ogród Dendrologiczny zapewnia naukowcom prowadzącym badania wymienione w § 1 p.1 oraz ich współpracownikom biorącym udział w badaniach:
  a. Prawo bezpłatnego wstępu do Ogrodu w czasie prowadzenia badań i obserwacji we właściwych dla nich terminach.
  b. Pomoc odpowiedzialnych merytorycznie pracowników Ogrodu w dostępie do przedmiotu badań.
  c. Uzgodnienie terminów i zakresu prac pielęgnacyjnych dotyczących przedmiotu i miejsca badań w sposób niekolidujący z metodyką badań.
  d. Nieograniczony dostęp do dokumentacji arboretum.
   
  Rozdział 2. Udostępnienie Ogrodu do celów dydaktycznych
  § 4
  1. Ogród Dendrologiczny Zakład Budżetowy w Przelewicach jest miejscem prowadzenia edukacji przyrodniczej, szczególnie w zakresie zachowania różnorodności biologicznej oraz ochrony przyrody, co wynika z zapisów ustawowych oraz statutowych.
  2. Edukacja przyrodnicza prowadzona jest w sposób bierny poprzez udostępnienie kolekcji zwiedzającym oraz w sposób czynny poprzez organizację zajęć edukacyjnych dla grup zorganizowanych, doradztwo, wydawnictwa oraz wystawy.
  § 5
  Wszystkie osoby prowadzące zajęcia edukacyjne na terenie Ogrodu i biorące udział w takich zajęciach zobowiązane są do przestrzegania ogólnych zasad zwiedzania opisanych w Rozdziale 3 niniejszego regulaminu.
  § 6
  Pozyskiwanie okazów do zielnika w czasie zajęć dopuszczalne jest wyłącznie po uzyskaniu zgody Dyrektora Ogrodu lub merytorycznie odpowiedzialnego pracownika. Nie udziela się zgody na pozyskiwanie okazów w maju i w czerwcu.
  § 7
  Fotografowanie kolekcji dla celów edukacyjnych jest nieodpłatne. Zalicza się tu fotografie wykonywane przez zwiedzających nie przeznaczone do publikacji oraz fotografie wykonywane przez nauczycieli, wychowawców i pracowników uczelni przewidziane do wykorzystania w charakterze pomocy dydaktycznych.
  § 8
  Zajęcia edukacyjne prowadzone przez pracowników Ogrodu odbywają się wg poniższych zasad:
  1. Uczestnicy zajęć zobowiązani są do pokrycia opłaty za wstęp do Ogrodu oraz opłaty dodatkowej za zajęcia zgodnie z aktualnym cennikiem.
  2. Termin, temat i wymagania szczególne uzgadnia się telefonicznie z pracownikiem Ogrodu. Pisemna rezerwacja terminu jest wiążąca dla Ogrodu wyłącznie po telefonicznym potwierdzeniu u pracownika Ogrodu. Jeśli grupa opóźnia przybycie o więcej niż 20 min. od ustalonej godziny rozpoczęcia zajęć, Ogród nie gwarantuje ich przeprowadzenia.
  3. Za bezpieczeństwo, przestrzeganie zasad zwiedzania i dyscyplinę w grupie odpowiada opiekun grupy.
  4. Opiekun grupy powinien poinformować prowadzącego zajęcia o przypadkach alergii, niepełnosprawności i innych istotnych faktach dotyczących grupy najpóźniej przed rozpoczęciem zajęć. W przypadku braku takiej informacji Ogród nie ponosi odpowiedzialności za pogorszenie stanu zdrowia uczestników wynikające z kontaktu z roślinami lub niedostosowania trasy do możliwości zwiedzających.
  5. W przypadku rażącego naruszania regulaminu Ogrodu przez uczestników zajęcia ulegają przerwaniu, a grupa może być usunięta z Ogrodu bez zwrotu kosztów.
   
  Rozdział 3. Udostępnienie Ogrodu do celów turystycznych
  § 9
  1. Ogród Dendrologiczny dostępny jest dla zwiedzających w terminach publikowanych w materiałach informacyjnych i na stronie internetowej. 
  2. W terminach tych nie wprowadza się ograniczenia liczby osób przebywających równocześnie na terenie udostępnionym do zwiedzania.
  3. Poza terminami otwarcia wstęp do Ogrodu jest możliwy na warunkach uzgodnionych z Dyrektorem Ogrodu.
  § 10
  1. Wstęp do Ogrodu Dendrologicznego jest płatny. Dowodem wpłaty jest paragon z kasy lub faktura oraz ozdobny bilet jednorazowy lub karnet sezonowy.
  2. Cennik usług ustala Dyrektor Ogrodu na początku każdego roku przed rozpoczęciem sezonu turystycznego. 
  3. Odstąpienie od pobrania opłaty za wstęp lub zastosowanie ulgi może nastąpić wyłącznie na podstawie pisemnej zgody Dyrektora Ogrodu.
  § 11
  Zwiedzający mogą poruszać się wyłącznie pieszo po wyznaczonych ścieżkach oraz po łąkach parkowych. Dopuszcza się ruch wózków dla dzieci oraz wózków inwalidzkich z zastrzeżeniem zachowania należytej ostrożności z uwagi na ograniczenie widoczności oraz wielokierunkowość ruchu na ścieżkach. W czasie burz i silnych wiatrów zwiedzający powinni opuścić Ogród dla własnego bezpieczeństwa.
  § 12
  Na terenie Ogrodu zabronione jest:
  1. Spożywanie alkoholu oraz zażywanie środków odurzających.
  2. Zrywanie i niszczenie roślin lub ich części.
  3. Chwytanie zwierząt – w tym połów ryb.
  4. Pozyskiwanie materiału rozmnożeniowego (roślin, sadzonek, nasion, zarodników) bez zezwolenia Dyrektora Ogrodu.
  5. Hałasowanie, używanie głośników, urządzeń grających i in.
  6. Wprowadzanie zmian w oznakowaniu roślin, dróg i na kierunkowskazach.
  7. Wchodzenie do zbiorników wodnych.
  8. Niszczenie urządzeń, elementów architektury ogrodowej, ogrodzeń.
  9. Wprowadzanie zwierząt domowych z wyłączeniem psów-przewodników osób niewidomych.
  § 13
  Na terenie Ogrodu zezwala się na:
  1. Zbieranie na prywatne potrzeby opadłych liści, owoców, nasion, szyszek, pędów i innych części roślin ze ścieżek.
  2. Spożywanie jadalnych owoców i nasion na własną odpowiedzialność zwiedzającego.
  3. Nieodpłatne fotografowanie dla celów prywatnych.
  4. Organizację pikników przy ognisku i grillu w miejscach do tego wyznaczonych na warunkach wskazanych w cenniku.
  5. Prowadzenie zabaw i gier sportowych w sposób nie zagrażający kolekcji i nie przeszkadzający innym zwiedzającym.
  § 14
  Fotografowanie dla celów komercyjnych jest odpłatne. Zdjęcia przewidziane do publikacji muszą być opatrzone nazwą Ogrodu.
  § 15
  Ogród jest terenem publicznym. Zwiedzających obowiązuje przestrzeganie wszystkich krajowych przepisów prawa dotyczących zachowania na terenach publicznych.
  § 16
  W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem wiążąca jest decyzja Dyrektora Ogrodu.

Menu strony

 • Wspólny Region
  Wspólne Cele

  logo projektu

  Współfinansowane przez Unię Europejską
  (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego)

  Partner w projekcie: "Zamierzenie modelowe Sieć Atrakcji POMERANIA"

 • Linki

  BIP

  BIP

  Kalendarz imprez

  koncerty, wystawy

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, z których niektóre mogą być już zapisane w folderze przeglądarki. Nie pokazuj więcej tego powiadomienia