RODO

Ogrody Przelewice – Zachodniopomorskie Centrum Kultury Obszarów Wiejskich i Edukacji Ekologicznej, samorządowa instytucją kultury z siedzibą w Przelewicach, nr wpisu do rejestru RIK/8/20/WZ jest Administratorem danych osobowych pozyskiwanych w celach związanych z powstaniem instytucji, zatrudnianiem, organizacją prac, wykonywaniem zadań zleconych przez Województwo Zachodniopomorskie oraz realizacją jej statutowych celów, którymi są: 

1) prowadzenie ogrodu dendrologicznego;

2) prowadzenie działalności kulturalnej związanej z obszarami wiejskimi;

3) prowadzenie działań na rzecz integracji społecznej, kultury oraz ochrony zabytków, modernizacji terenów wiejskich;

4) pielęgnowanie i rozwijanie tożsamości i tradycji wsi zachodniopomorskiej;

5) zachowanie wartości środowiska kulturowego i przyrodniczego Pomorza Zachodniego;

6) gromadzenie i upowszechnianie wiedzy o dziedzictwie przyrodniczym, kulturowym i niematerialnym obszarów wiejskich;

7) promocja kultury ekologicznej, jako części kultury ludzkiej związanej z harmonijnym współistnieniem społeczeństwa ludzkiego i środowiska naturalnego;

8) kultywowanie poszanowania środowiska i racjonalnego wykorzystania zasobów naturalnych jako krzewienie tzw. kultury ekologicznej;

9) promocja walorów i możliwości rozwojowych obszarów wiejskich województwa zachodniopomorskiego.

Administrator przetwarza dane osobowe jedynie w przypadkach, gdy prawną podstawę stanowi: wyrażona zgoda osoby, której dane dotyczą;  podejmowanie czynności zmierzających do zawarcia, wykonania lub egzekwowania zawartych przez osobę fizyczną umów; wypełnianie ciążących na Administratorze obowiązków wynikających z przepisów prawa lub wykonywanie zadań realizowanych w interesie publicznym; ochrona żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą; realizacja uzasadnionych prawnie interesów Administratora lub strony trzeciej.

Podawanie danych Administratorowi, jest co do zasady dobrowolne. Obowiązek podania danych może wynikać jedynie z przepisu powszechnie obowiązującego prawa.

Niepodanie danych w zależności od podstawy prawnej i okoliczności może powodować brak możliwości lub odmowę realizacji celu bądź niewłaściwą lub w innym zakresie realizację celu, w którym są podawane.

Dane nie są poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym nie są poddawane profilowaniu ani nie są przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.

Dane osobowe są przechowywane jedynie przez okres konieczny do realizacji celu, w którym zostały pozyskane, okres objęty udzieloną zgodą oraz okres wynikający z przepisów prawa, w tym wynikający z okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń.

Każda osoba, której dane dotyczą posiada w stosownych przypadkach prawo do: przejrzystej i wolnej od opłat informacji w sprawie przetwarzania jej danych; dostępu do tych danych, ich sprostowania i uzupełniania; domagania się ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania; wniesienia z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją sprzeciwu wobec ich przetwarzania w ramach zadań realizowanych przez Administratora w interesie publicznym bądź niezbędnego do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią oraz w każdym przypadku przetwarzania jej danych do celów marketingu; uzyskania informacji o ewentualnych odbiorcach jej danych; prawo do przenoszenia swoich danych przetwarzanych w sposób zautomatyzowany w związku z udzieloną zgodą lub zawartą z Administratorem umową oraz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem lub dalej przetwarzanych w oparciu o inną podstawę prawną.

Dane osobowe mogą zostać ujawnione odbiorcom jedynie z zachowaniem obowiązujących przepisów prawa, w szczególności regulujących ochronę danych osób fizycznych, ich ujawniania oraz powierzania do przetwarzania. Co do zasady dane mogą być powierzone do przetwarzania jedynie podmiotom związanym z Administratorem wiążącym prawnie instrumentem gwarantującym bezpieczeństwo tych danych.

Organem właściwym w sprawach skarg dotyczących ochrony danych osobowych 

w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, adres ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, www.giodo.gov.pl.

Kontakt z Inspektorem ochrony danych w sprawie ochrony danych osobowych przetwarzanych przez Administratora jest dostępny pod adresem administratora Przelewice17, 74-210 Przelewice, e-mail: iod@ogrodprzelewice.pl 

Perła Pomorza Zachodniego

Wyjątkowe miejsce dla osób kochających przyrodę, wypoczynek i aktywny tryb życia.

Ogrody Przelewice

Zachodniopomorskie Centrum Kultury Obszarów Wiejskich i Edukacji Ekologicznej

Przelewice 17, 74-210 Przelewice

Godziny otwarcia ogrodu:
codziennie od 9:00 do 19:00
od listopada zamknięte

2024 © Ogrody Przlewice - Zachodniopomorskie Centrum Kultury Obszarów Wiejskich i Edukacji Ekologicznej
Projekt i wykonanie IT.majlo
crossmenuchevron-down linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram Skip to content