logo OGRÓD DENDROLOGICZNY PRZELEWICE
 • 25MAJ

  2021

  RODO

  Ogrody Przelewice - Zachodniopomorskie Centrum Kultury Obszarów Wiejskich i Edukacji Ekologicznej, samorządowa instytucją kultury z siedzibą w Przelewicach, nr wpisu do rejestru RIK/8/20/WZ jest Administratorem danych osobowych pozyskiwanych w celach związanych z powstaniem instytucji, zatrudnianiem, organizacją prac, wykonywaniem zadań zleconych przez Województwo Zachodniopomorskie oraz realizacją jej statutowych celów, którymi są:

  1) prowadzenie ogrodu dendrologicznego;

  2) prowadzenie działalności kulturalnej związanej z obszarami wiejskimi;

  3) prowadzenie działań na rzecz integracji społecznej, kultury oraz ochrony zabytków,

  modernizacji terenów wiejskich;

  4) pielęgnowanie i rozwijanie tożsamości i tradycji wsi zachodniopomorskiej;

  5) zachowanie wartości środowiska kulturowego i przyrodniczego Pomorza

  Zachodniego;

  6) gromadzenie i upowszechnianie wiedzy o dziedzictwie przyrodniczym, kulturowym i

  niematerialnym obszarów wiejskich;

  7) promocja kultury ekologicznej, jako części kultury ludzkiej związanej

  z harmonijnym współistnieniem społeczeństwa ludzkiego i środowiska naturalnego;

  8) kultywowanie poszanowania środowiska i racjonalnego wykorzystania zasobów

  naturalnych jako krzewienie tzw. kultury ekologicznej;

  9) promocja walorów i możliwości rozwojowych obszarów wiejskich województwa

  zachodniopomorskiego.

   

  Administrator przetwarza dane osobowe jedynie w przypadkach, gdy prawną podstawę stanowi: wyrażona zgoda osoby, której dane dotyczą;  podejmowanie czynności zmierzających do zawarcia, wykonania lub egzekwowania zawartych przez osobę fizyczną umów; wypełnianie ciążących na Administratorze obowiązków wynikających z przepisów prawa lub wykonywanie zadań realizowanych w interesie publicznym; ochrona żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą; realizacja uzasadnionych prawnie interesów Administratora lub strony trzeciej.

  Podawanie danych Administratorowi, jest co do zasady dobrowolne. Obowiązek podania danych może wynikać jedynie z przepisu powszechnie obowiązującego prawa.

  Niepodanie danych w zależności od podstawy prawnej i okoliczności może powodować brak możliwości lub odmowę realizacji celu bądź niewłaściwą lub w innym zakresie realizację celu, w którym są podawane.

  Dane nie są poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym nie są poddawane profilowaniu ani nie są przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.

  Dane osobowe są przechowywane jedynie przez okres konieczny do realizacji celu, w którym zostały pozyskane, okres objęty udzieloną zgodą oraz okres wynikający z przepisów prawa, w tym wynikający z okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń.

   

  Każda osoba, której dane dotyczą posiada w stosownych przypadkach prawo do: przejrzystej i wolnej od opłat informacji w sprawie przetwarzania jej danych; dostępu do tych danych, ich sprostowania i uzupełniania; domagania się ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania; wniesienia z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją sprzeciwu wobec ich przetwarzania w ramach zadań realizowanych przez Administratora w interesie publicznym bądź niezbędnego do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią oraz w każdym przypadku przetwarzania jej danych do celów marketingu; uzyskania informacji o ewentualnych odbiorcach jej danych; prawo do przenoszenia swoich danych przetwarzanych w sposób zautomatyzowany w związku z udzieloną zgodą lub zawartą z Administratorem umową oraz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem lub dalej przetwarzanych w oparciu o inną podstawę prawną.

   

  Dane osobowe mogą zostać ujawnione odbiorcom jedynie z zachowaniem obowiązujących przepisów prawa, w szczególności regulujących ochronę danych osób fizycznych, ich ujawniania oraz powierzania do przetwarzania. Co do zasady dane mogą być powierzone do przetwarzania jedynie podmiotom związanym z Administratorem wiążącym prawnie instrumentem gwarantującym bezpieczeństwo tych danych.

   

  Organem właściwym w sprawach skarg dotyczących ochrony danych osobowych
  w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, adres ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, www.giodo.gov.pl.

   

  Kontakt z Inspektorem ochrony danych w sprawie ochrony danych osobowych przetwarzanych przez Administratora – r.pr. Pawłem Jurasem jest dostępny pod adresem Administratora:

  Przelewice 17, 74-210 Przelewice.

Menu strony

 • Wspólny Region
  Wspólne Cele

  logo projektu

  Współfinansowane przez Unię Europejską
  (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego)

  Partner w projekcie: "Zamierzenie modelowe Sieć Atrakcji POMERANIA"

 • Linki

  BIP

  BIP

  Kalendarz imprez

  koncerty, wystawy

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, z których niektóre mogą być już zapisane w folderze przeglądarki. Nie pokazuj więcej tego powiadomienia